مجله تفر یحی آموزشی

مدیری که دست بزن داشت دستگیر شد! Reviewed by Momizat on . مدیری که دست بزن داشت دستگیر شد! دز گذشته ای نه چندان دور شیوه های آموزشی خاصی در مدارس آموزش و پرورش حکمفرما بود. معلم ها و مدیران با ابزارهای خاصی از جمله شلن مدیری که دست بزن داشت دستگیر شد! دز گذشته ای نه چندان دور شیوه های آموزشی خاصی در مدارس آموزش و پرورش حکمفرما بود. معلم ها و مدیران با ابزارهای خاصی از جمله شلن Rating: 0

مدیری که دست بزن داشت دستگیر شد!

مدیری که دست بزن داشت دستگیر شد!

دز گذشته ای نه چندان دور شیوه های آموزشی خاصی در مدارس آموزش و پرورش حکمفرما بود. معلم ها و مدیران با ابزارهای خاصی از جمله شلنگ و خطکش و کمربند و دیگر آلات ضرب و جرح اقدام به تربیت و امور آموزشی در مدارس میکردند ولی سالهاست که کمتر شاهد این شیوه آموزشی هستیم!

اما هر از چندگاهی بعضی از مدیران و معلمان یادی از گذشته های دور می کنند و چنین شیوه هایی بخرج می دهند اما عاقبت خوبی ندارند!


دادســـتــان عمومی و انقــلاب شهرســتان جیـرفت از رسیــدگی خارج از نوبت به پرونده مدیـــر مدرسـه شهیــد فاریـــابـــی جیرفـــت خبـــر داد و گـفـــت: مدیـرخاطـــی پس از تفـهــیم اتـهـــام وصدور قرار تامـــیــن منـــاســـب به دلیــل عجز از تودیع وثیـــقــه بازداشـت شد.

به گزارش دیـدگا از میـزان، حسـیـن سلـــامـــی با اشـاره به برخورد با مدیر مدرســـه خاطـی در شهرســتان جیرفت اظـــهـــار کرد: مدیـرخاطی پس از تفهـیــم اتهــام و صدور قرار تامیـن منــاسب به دلـیـــل عجــز از تودیع وثیـقــه بازداشت شد.

وی گفـت: پس از شکایت پدر دانـش آموز به عنـوان ولی قهــری مبـــنـــی بر ایــراد ضـرب و جرح عمـــدی منجـــر به شکـــسـتگــی اســتـخوان بینی و پارگـــی لب فرزنــدش، بلافاصـله رسیدگی به این پرونده آغاز شد.

ایـن مقـام قضــایـی عنوان کرد: در همــان تحقیقـــات اولیـــه دانش آموز به پزشـــکـــی قانونی معرفی و طبـــق نظـریه پزشکـی قانونی، شکســتگــی اســتــخوان بینــی و پارگی لب وی مشـــخص شد.

وی اضـــافـه کرد: بلـافـــاصــلــه تحقـــیـقـــات میدانــی از شاهدان عینــی (دانـش آموزان و سایر کارکـــنـان مدرسـه) آغــاز و در نهـــایـــت مدیر مدرسه به دادســـرا احـضـــار و پس از تفـــهــیم اتهــام و صدور قرار تامیـن منـاسب به دلـیـــل عجز از تودیع وثیقه بازداشت شد.

سلامـی گفـت: مدیر مدرسه در اظــهــارات اولیه خود پس از اقــرار به موضوع و پشـیـمـانـی از رفتــار خود، از اولیای دانـش آموز عذرخواهـی کرد.

دادسـتــان جیـــرفـــت همــچــنـــیـن خطاب به اولیـــای دانش آموز عنوان کرد:مرجـــع تظـــلـم خواهی قوه قضــایـــیه اسـت و افـراد بایـــد برای احقـاق حق به سیستـــم قضـایــی مراجـــعه کنـــند.

سلــامــی خاطـرنشان کرد: تحقــیقـــات نشـــان می‌ـدهد که از سوی مسئولان مدرسه و آموزش و پروش جیـــرفـــت هیـچگونه تهـدیـدی علـیـه دانـش آموز مبـــنی بر اخراج از مدرسـه صورت نگـــرفـته است.

وی با بیـان ایـــنــکــه یکــی از شریفـــ‌ــترین و زحـمتکــشـــ‌ــتــرین اقشـار جامـــعـــه، معـلـمان دلــسوز هسـتــنـد، گفت:حفظ حرمت و جایـگـاه معـــلمـان ضرورت دارد و نبـــایســـتی خطای یک فرد را به پای یک مجـــموعه نوشت.

طبق قانون هر نوع آزار و اذیـــت کودکـــان ممـنوع است

وی یادآور شد: از آنــجایی که بزه دیده صغیـر سن بوده، طبـق قانون حمـــایت از کودکـان ونوجوانـــان مصوب ۱۱ دی ماه ۱۳۸۱ هرنوع آزار و اذیت کودکـان که موجب شود به آنــان صدمه جسمـانــی یا روانـــی، اخلــاقــی وارد شود وسلــامــت آن‌ـهـا را به مخاطــره بیـــاندازد ممــنوع شده است.

دادستــان جیرفت گفت:پرونده در شعـبـه دوم دادیاری دادسرای عمومی وانـقلـاب شهرســـتـــان جیرفـــت در حال رســـیـــدگـی اســـت و پس از صدور کیـــفـــر خواســـت به دادگاه صالحـه ارسال خواهـــد شد.

شایان ذکـر است پیش از این نیز آموزش وپروش خبر از برکــنـــاری مدیـر مدرســه از سمـــتش داده بود.

 مدیری که دست بزن داشت دستگیر شد! کتک زدن بچه ها کتک خوردن بچه ها کتک زدن معلم دست بزن مدیر مدرسه معلم مدیر خشن معلم خشن چرا سینا دهقان دستگیر شد؟ شکایت دانش آموزش از معلم مدیر جرفتی مدیر فاریابی مدیر مدرسه جیرفت دستگیر شدن مدیر جیرفتی دستگیری مدیر خشن  مدیری که دست بزن داشت دستگیر شد! کتک زدن بچه ها کتک خوردن بچه ها کتک زدن معلم دست بزن مدیر مدرسه معلم مدیر خشن معلم خشن چرا سینا دهقان دستگیر شد؟ شکایت دانش آموزش از معلم مدیر جرفتی مدیر فاریابی مدیر مدرسه جیرفت دستگیر شدن مدیر جیرفتی دستگیری مدیر خشن

ارسال یک دیدگاه

بازگشت به بالا