مجله تفر یحی آموزشی

از راه فعال کردن هورمونهای چربی سوز چه می دانید؟ Reviewed by Momizat on . از راه فعال کردن هورمونهای چربی سوز چه می دانید؟ اگر از کسـانی هستید که به دنبال کاهـش وزن هستند، ولی هرچه تلاش میکنید کمتر به نتیجه می رسید باید بدانـید هیچ چی از راه فعال کردن هورمونهای چربی سوز چه می دانید؟ اگر از کسـانی هستید که به دنبال کاهـش وزن هستند، ولی هرچه تلاش میکنید کمتر به نتیجه می رسید باید بدانـید هیچ چی Rating: 0

از راه فعال کردن هورمونهای چربی سوز چه می دانید؟

از راه فعال کردن هورمونهای چربی سوز چه می دانید؟

اگر از کسـانی هستید که به دنبال کاهـش وزن هستند، ولی هرچه تلاش میکنید کمتر به نتیجه می رسید باید بدانـید هیچ چیز برای کاهـش وزن، مضرتر از تـمایل بدن برای نگـه داشتـن ذخایر چربی نیسـت.
باید حتما بدانید که راه‌هایی وجود دارد که به شـما کمک می‌کند، برخلاف این تمـایل طبیعی بدن عمـل کنید و با فعال کـردن هورمون‌هـای سوزاننـده چربی، چربی بیشتـری بسوزانید.
 

آیا میدانیـد کدام هورمون‌ها چربـی‌سوز و کدام هورمون‌هـا ذخیره‌کننده چربی اسـت؟ هورمون اصـلی مسئول سوخـتن چربی، تستوسـترون یا هورمون جنسی مردانه اسـت. به همین دلیل، منطقـی است که مردان نسبـت به زنان درصد چربی بدنـی بسیار پاییـن‌تری داشته باشند.

استروژن، انسولین و کـورتیزول، هورمون‌های ذخیـره‌کننده چربی اسـت. استروژن یا هورمون جنسـی زنانه می‌تواند باعـث ذخیره چربـی در بدن شود، زیـرا بدن زنان همواره تلاش می‌کنـد با کمی افزایـش وزن، آنها را برای بارداری آمـاده کند. کورتیزول یـا هورمون استرس نیز کـه در شرایط جنگ و گریز تولیـد می‌شود، باعث می‌ـشود بدن به حفظ چربی تمایل داشـته باشد. بنابراین روشـن است کلید سـوزاندن چربی، افزایـش تستوسترون و کاهـش هورمون‌های ذخیره‌کننـده چربی است. شما می‌توانید این کار را در سـه مرحله انجام دهید.

افزایش تستوسـترون : افزایش تستوسترون،‌ راهـی برای از بین بردن استروژن اضافی اسـت، اما لازم نیسـت برای افزایش تستوسترون به راه‌های مصنوعـی مانند تزریق این هورمـون یا مصرف دارو روی بیاوریـد. پرداختن به تمرینـات وزنی و ورزش‌هـای استقامتـی، تولید تستوسترون را به طـور طبیعی در بدن افزایش می‌دهـد. ورزش قلبی، عـروقی نیز به سوختن بیشـتر چربی کمک می‌کند.

جلوگیری از ایجاد مقاومـت به انسولین : اگر در بدن شما مقاومـت به انسولین ایجاد شود، به میزان چشمـگیری شاهد افزایش ذخایر چربـی خواهید بود. سریع‌ترین راهی که به ایجاد مقـاومت به انسولین منجر می‌شود، مصرف زیاد قنـد است. بنابراین به دنبـال ایجاد تغییراتی در رژیم غذایی خود باشید که دریافتی قند شـما را کاهش می‌دهد.

کاهش تولـید کورتیزول: مرحله پایانی این رونـد، توقف تولید کورتیزول در بـدن است. حتی اگر در دو مرحـله قبل موفق عمل کنید، امـا استرس را متوقف نکنـید، باز هم شاهد لایه نازکی از چـربی شکمی خواهید بود. به خاطـر داشته باشید، کورتـیزول در پاسخ فشـارهای فیزیکی، روحی و روانی تولیـد می‌شود و برای کاهـش میزان این هورمون، بایـد به کنترل همه انـواع استرس‌ها توجه داشـته باشید. تکنیک‌هایی مانند یـوگا و مدیتیشن علاوه بر ایـن که به کاهش فشار روحی کمـک می‌کند، از عوامل فیزیکی افزایـش‌دهنده کورتیزول نیز می‌کاهـد.

 

 هورمونهای چربی سوز راه فعال کردن هورمونهای چربی سوز فعال کردن کورتیزول راه افزایش تستوسـترون کدام هورمونها چربی سوز هستند راههای لاغر شدن و چربی سوزی راههای چربی سوزی برنامه لاغری برنامه چربی سوزی  هورمونهای چربی سوز راه فعال کردن هورمونهای چربی سوز فعال کردن کورتیزول راه افزایش تستوسـترون کدام هورمونها چربی سوز هستند راههای لاغر شدن و چربی سوزی راههای چربی سوزی برنامه لاغری برنامه چربی سوزی

ارسال یک دیدگاه

بازگشت به بالا