مجله تفر یحی آموزشی

آزار و اذیت سیما و نازنین در باغ! Reviewed by Momizat on . آزار و اذیت سیما و نازنین در باغ! دو دختـر نوجوان از پنج پسر شـرور به اتهام آزار و اذیـت و تهیه فیلم سیـاه شکایت کردند. پس از تشکیل پرونده و تنظیم شکایت و ثبت ا آزار و اذیت سیما و نازنین در باغ! دو دختـر نوجوان از پنج پسر شـرور به اتهام آزار و اذیـت و تهیه فیلم سیـاه شکایت کردند. پس از تشکیل پرونده و تنظیم شکایت و ثبت ا Rating: 0

آزار و اذیت سیما و نازنین در باغ!

آزار و اذیت سیما و نازنین در باغ!

دو دختـر نوجوان از پنج پسر شـرور به اتهام آزار و اذیـت و تهیه فیلم سیـاه شکایت کردند.
پس از تشکیل پرونده و تنظیم شکایت و ثبت اظهارات دو دختر نوجوان، تحقیقات برای دستگیـری متهمان آغاز شـده است.

به گزارش دیدگا از جام‌جم، چندی پیـش دو دختر ۱۶ ساله با حضـور در دادگاه کیفری استـان تهران از آزار و اذیـت پنج پـسر نسبت به خود شـکایت کردند.

یکی از آنـها به نام سیمـا گفت: «امروز همراه نازنیـن برای تفریح به پارک سر کوچـه رفته بودیم که سعیـد و شایان با یـک دستگـاه پژو ۲۰۶ به ما نزدیک شـدند. از قبل آنها را می‌شـناختم و چند بار با هم بیـرون رفته بودیم. سعیـد هم به نازنین عـلاقه داشـت. او پیشنهـاد داد به خانه شان برویـم تا نازنین را به مـادرش معرفی کند. به این بهـانه، ما را به باغی در همـان حوالی کشـاندند و ناگهان دسـت به چاقو شدند.

سعید با تهـدید مرا مجبور به مصرف مشـروب کرد سپس گفـت اگر تسلیمش نشـوم، دوستان دیگرش را هم خـبر می‌کند. هرچه التـماس کردم، به حرفم گـوش نکرد و مرا مورد آزار و اذیـت قرار داد. بعد چهار نفر دیـگر از جمله شایان را هم خـبر کرد. آنها هم به مـن تعرض کردند و از این کارشـان فیلم گفتند. گفتند اگر به کسـی حرفی بزنم، فیلم را پخـش می‌کنند.»

نازنیـن نیز مورد تحقیـق قضات قرار گرفت و گفـت: «روز حادثه همراه سیـما برای پیاده‌روی به پارک رفتـه بودیم که سعـید و شایان بـا خودرو سراغمـان آمدند. من به سیـما گفتم سوار نشـویم، چون هیچ کدام از آنـها را نمی‌شناسـیم، اما او گفـت نگران نباش.

سـعید و شایان مـا را به باغی در همـان حوالی بردند و آنجا با تهـدید چاقو مورد آزار و اذیت قرار دادنـد. هرچه خواهـش کردیم به حرفمان گـوش نکردند و حتی از کارشان فیـلم هم گرفتند. من از سـوی سه نفر مورد آزار و اذیـت قرار گرفتم. آنها به زور مـا را مجبـور به خوردن مشـروب و بعد از انجام نیـت شیطانی‌شـان، رهایمان کردند.»

بعد از تحقیقات و پرس و جو ها و تکمیل اظهارات سیما و نازنین، دستور پیگیری و جلب متهمان صادر شد تا ابعاد این اتفاق و این ادعا بیشتر بررسی شود.

 

 آزار و اذیت سیما و نازنین در باغ! سیما نازنین تجاوز به نازنین تجاوز به سیما دزدیدن دختران نوجوان تجاوز به دختران نوجوان مشروب و تجاوز تجاوز در باغ سکس در باغ سکس به زور تجاوز به عنف س ک س سکس در  ۲۰۶  آزار و اذیت سیما و نازنین در باغ! سیما نازنین تجاوز به نازنین تجاوز به سیما دزدیدن دختران نوجوان تجاوز به دختران نوجوان مشروب و تجاوز تجاوز در باغ سکس در باغ سکس به زور تجاوز به عنف س ک س سکس در ۲۰۶

ارسال یک دیدگاه

بازگشت به بالا