مجله تفر یحی آموزشی

نوجوانی که بارها از پای چوبه دار گریخت Reviewed by Momizat on . نوجوانی که بارها از پای چوبه دار گریخت قتلی مقابل باشگاه بیلیارد تهران پسر جوان که ۱۳ سال قبل به اتهـام شرکت در نزاع خیابانی مرگبار دستگیر و در دو دادـگاه به قص نوجوانی که بارها از پای چوبه دار گریخت قتلی مقابل باشگاه بیلیارد تهران پسر جوان که ۱۳ سال قبل به اتهـام شرکت در نزاع خیابانی مرگبار دستگیر و در دو دادـگاه به قص Rating: 0

نوجوانی که بارها از پای چوبه دار گریخت

نوجوانی که بارها از پای چوبه دار گریخت

۸

قتلی مقابل باشگاه بیلیارد تهران

پسر جوان که ۱۳ سال قبل به اتهـام شرکت در نزاع خیابانی مرگبار دستگیر و در دو دادـگاه به قصاص محکوم شده بود سرانجـام در آخرین جلسه محاکمه از مرگ گریـخت. این حادثه شامگاه یکم اردیبهشت ۸۳ در میدان رازی تهران مقابـل باشگاه بیلیارد رخ داد که در جـریان آن پسر جوانی به نام سعیـد با ضربه چاقو جـان باخت. کارآگاهان جنایی نیـز در تحقیقات پلیسی ضارب را شناسایی کـردند. پسر ۱۷ ساله که فرهـاد نام داشت پس از چنـد روز تعقیب و جست و جـو دستگیر و تحت بازجویی قرار گرفـت. او در بازجویی به کارآگاهـان گفت:«وقتی درباشگاه سرگرم بیلیـارد بازی بودم با شنیدن سر و صدای دوستـانم که در بیرون از باشگاه دعـوا می کردند بیرون دویدم. برای اینـکه آنها را از هم جدا کنم وارد معرکه شـدم اما یکی از دوستانم با میله ای فلزی قصد حمـله به من را داشت که عصبانی شـدم و با چاقویی که در جیبـم بود ضربه ای به او زدم تا مـانع حمله اش شوم و بعد هـم از آنجا فرار  کردم.
چند روزی در خانه عمـه ام بودم که شنیدم او مرده است. بدین ترتیـب عامل قتل پسر جوان در شعبـه ۷۱ دادگاه کیفری محاکمه و به قـصاص محکوم شد. اما دیوان عالی کشـور حکم اعدام او را نقض کرد و متهـم بار دیگر در شعبه ۷۱۱ دادگاه کیفـری تهران محاکمه شد. اما قضات دادگـاه حکم قبلی را صادر کردند و متـهم را مستحق قصاص دانستـند، اما این بار هم قضات دیوان عالی کشـور رأی صادر شده را نپذیرفتنـد.بنابراین متهـم برای سومین بار در شعبه ۷۴ دادگـاه کیفری تهران محاکمـه شد.باشگاه بیلیارد

این بار قضات متهم را با توجه به مـاده ۹۱ ممنوعیت صدور حکم اعـدام برای نوجوانان کمتر از ۱۸ سـال، وی را به ۵۵ سال حبـس و پرداخت دیه محکـوم کردند. اما این بار هم قضات دیوان عالـی حکم صادرشده را به خـاطر نقص در تحقیقات نپذیرفتـند تا اینکه صبح دیروز برای بار چهارم متهم پس از ۱۳ سال زنــــــدان در شعبه ۴ دادگاه کیفری تهران به ریاسـت قاضی اصغر عبداللهی محاکمه شد. قضـات این دادگاه با توجه به مستنـدات پرونده و طبق ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامـی متهم را به پرداخت دیه محـکوم کردند که پس از تأیید نهایی حکـم، متهم به زودی از زندان  آزاد خـواهد شد.

۹

گفت وگو با عـامل قتل:

چند سال داری؟ ۳۰ ساله هستـم و زمانی که بازداشت شدم ۱۷ ساله بـودم. سیزده سال است در زنـدانم.
در این مدت در زندان چه می کردی؟ درس می خواندم و با فعالیت های فنی، حرفه ای خودم را مشغول کردم.
چرا روز حادثه Incident چاقو داشتی؟ چاقو را همین طوری در جیبم گذاشته بودم و هیچ وقت فکر نمی کردم روزی از آن برای قتل دوستم استفاده کنم.
یکبار از نزدیک طناب دار را دیده ای از آن لحظه برایمان بگو؟ آن لحظات که قرار بود اعدام شـوم هیچ وقت از ذهنم پاک نمی شود، صحنـه هولناکی بود.
من معتقدم که مستـحق مرگ بودم و اگر خـدا خواست که اعدام نشـدم فکر کنم تنها به خاطر دعاهـای مادرم بود.
در پای چوبـه دار چشم هایم را بستـه بودم و برای مردن خـودم را آماده می کردم، در آن لحظـه با تمام آرزوهـایی که داشتم خداحافـظی می کردم و تنها چیـزی که از آن رنج می بـردم دل شکسته مادرم بـود، ولی نمی دانـم چه شد که یک فـرد تماس گرفت و مـرا از زندانی که برای اعدام برده بودنـد برگردانـدند. فرد مورد نظر تلفنـی از یک مرجع قضایی خبـر داده بود که اشکالی از نظر حقـوقی در مورد حکم وجود دارد و به همین خاطر مـرا از پای چوبه دار برگرداندنـد که بعد در دادگاه دوم از اعـدام نجات یافتم.
برای آینده ات چه برنامـه ای داری؟ می خواهم کار خوبی پیدا کنم و یک عمـر دستبوس مادرم و پدر رنـج کشیده ام باشـم.
من ۱۳ سال از جوانـی ام را پشت میله های زندان هـدر دادم آن هم به خاطر یک حماقـت و یک تصمیم عصبی کـه باید جبرانش کنـم. من نباید دوستم را می کشـتم و از این موضوع خیلی پشیمـانم و شرمنده خانـواده اش هستم.

باشگاه بیلیارد

ارسال یک دیدگاه

بازگشت به بالا