مجله تفر یحی آموزشی

آموزش آش سنتی فوق العاده برای تعادل مزاج شما Reviewed by Momizat on . آموزش آش سنتی فوق العاده برای تعادل مزاج شما طب سنتی بیماری را نشـانه بر هم خوردن تعادل مزاج هـا و درمان بیماری را بازگردانـدن بدن به وضع عـادی و تراز ساختـن مز آموزش آش سنتی فوق العاده برای تعادل مزاج شما طب سنتی بیماری را نشـانه بر هم خوردن تعادل مزاج هـا و درمان بیماری را بازگردانـدن بدن به وضع عـادی و تراز ساختـن مز Rating: 0

آموزش آش سنتی فوق العاده برای تعادل مزاج شما

آموزش آش سنتی فوق العاده برای تعادل مزاج شما

طب سنتی بیماری را نشـانه بر هم خوردن تعادل مزاج هـا و درمان بیماری را بازگردانـدن بدن به وضع عـادی و تراز ساختـن مزاج بیمار می دانـد؛ آشپزی ایرانی نیز ریشـه ای ژرف در طب سنتـی دارد.


۱۲ 
 
طب قدیم ایران نیـز راز سلامتی را در نگاه داشـتن جانب اعتدال می داند. از نظـر این مکتب پزشـکی که پایـه ای در قرن ها تجربه زیستـن دارد، هر آدم بایست مـزاج خویش را بشنـاسد؛مزاج های گوناگون در تطابق با عناصر چهارگانه به کار رفته در هستی این گونه نامیده شده اند: صفرا: آتش، دم: هوا، سودا: خاک و بلغم: آب.
طب سنتی بیمـاری را نشـانه برهم خوردن تعادل این مزاج ها و درمان بیماری را بازگرداندن بدن به وضع عادی و تراز ساختن مزاج بیمار می داند. آشپزی ایرانی نیز ریشه ای ژرف در طب سنتی دارد. تقسیم مزاج خوراک ها به گرم و سرد و خشک و تر و به کار بردن آن ها به جا و به تناسب در غذاهای ایرانی، خورندگان را به وجهی نیکو در تعادل نگاه می دارد.
 از خوراک های پرخاصیت آسان و لذیذ که در هوای بهاری گوارا و خوردنی است، یکی آش آلو است. طبیعتش خنک اسـت و به دست آمدنـش آسان.
یکی، دو مشت برنـج و نیمِ آن لپه پاک کرده در دیگچه ای با آب بریزید. یک ربع که جوشید سبزی را بر آن اضـافه کنید. کمی کـه گذشت آلوهایتـان را هم- هر تعداد که می خواهید- بر آن فرو ریزیـد. فقط به هوش بـاشید که آلو خاصیت روان کننـدگی دارد، آلوها کـه پختند و آش لعابدار شد، نمک و فلفـل و ترشی و شیرینی اش را به دلخـواه خود اندازه کنید و پیـاز و نعنای داغ مهیـا فرمایید و بر سر خـوان ببرید.

ارسال یک دیدگاه

بازگشت به بالا