مجله تفر یحی آموزشی

ماجرای کشته شدن کاووس سید امامی در زندان اوین! Reviewed by Momizat on . ماجرای کشته شدن کاووس سید امامی در زندان اوین! رئیس کمیـــسـیون امـنـــیت ملـی مجـــلـــس گفت: خودکــشی کاووس سید امامی در زندان اوین در جلـسـه ای که با حضور تع ماجرای کشته شدن کاووس سید امامی در زندان اوین! رئیس کمیـــسـیون امـنـــیت ملـی مجـــلـــس گفت: خودکــشی کاووس سید امامی در زندان اوین در جلـسـه ای که با حضور تع Rating: 0

ماجرای کشته شدن کاووس سید امامی در زندان اوین!

ماجرای کشته شدن کاووس سید امامی در زندان اوین!

رئیس کمیـــسـیون امـنـــیت ملـی مجـــلـــس گفت: خودکــشی کاووس سید امامی در زندان اوین در جلـسـه ای که با حضور تعــدادی از نمــایـندگان و نایب رئیس مجــلـــس شورای اسلامـــی، برگـــزار شد نیـــز به تایـیـــد رســیـد.

کاووس سید امامی که دو تابعیتی(ایرانی-کانادایی) بوده است به دلیل دادن اطلاعات طبقه بندی و محرمانه از مراکز حساس و مهم ایران به سرویس های اطلاعاتی غربی و بیگانه دستگیر شده بود، در زندان دست به خودکشی زد اما رسانه های اونور آبی ادعا می کنند که این فرد کشته شده است!

اگر این فرد به دلیل جاسوسی و فروختن اطلاعات کشور دستگیر شده باشد بهترین و معقول ترین کار انجام بازجویی و تخلیه اطلاعاتی است نه کشتن او!

به گزارش دیدگا به نقل از خانه ملـت، علـــاءالــدیــن بروجردی در خصوص مرگ کاووس سید امامی در زنـــدان اوین، اظهـار داشت: امــروز صبــح (دوشنــبـــه ۲۳ بهــمن ماه) فراتر از کمیسیون امـــنــیت ملــی و سیـــاسـت خارجـــی مجلس، جلـــســه ای با حضور تعــدادی از نمـــایــندگـــان مجلــس و با حضور نایـــب رئیس مجلس، جنــاب آقـای مطـــهـری برگزار شد و فیلم وی در زنـدان اوین را مشاهده کردیـــم.

نمایــنده مردم بروجرد در مجـــلس شورای اسلامـی، تصــریـــح کرد: کاووس سید امامی متاســفــانه به هر دلیل شرایــط زنـــدان را نتوانـســـته تحـــمـل کند، هرچــند وی در سلول عادی نگـهـداری نشده است، در واقــع کاووس سیدامــامــی با توجه به اینـــکـــه اســتاد دانـشـــگاه بوده، در سلول مناسـب نگـهداری شده است.

وی افـــزود: در فیلـــم مذکور هم نشان میــ‌دهد که کاووس سید امامی پیـــراهـــن خود را در آورده و برای خودکــشـــی آماده می‌شود. خانواده وی نیز ایـــن اتـــفـاق را پذیــرفـتنـــد لذا درخواســت کالـبدشـــکافی هم نکـردهـــ‌ــانـد.

رئیس کمـیـســیون امـنیـــت ملی و سیـــاست خارجـی مجلـــس شورای اســلـــامــی، تاکید کرد: خودکشـی کاووس سید امامی در زنـــدان اوین در این جلـسه که با حضور تعدادی از نمـــایـنـــدگان و نایـب رئیس مجلـــس شورای اســـلامی، برگزار شد نیـز به تایـــیـــد رسیــد.

 کاووس سید امامی ماجرای کشته شدن کاووس سید امامی در زندان اوین! کشته شدن سیدامامی قتل ماجرای کشته شدن کاووس سید امامی آماده شدن دختر ترامپ برای سالگرد قتل عام مردم ایران بدست یهودیان خودکشی سید امامی قتل در زندان آثار کاووی سید امامی بیوگرافی کاووس سید امامی فعالیت های کاووس سید امامی اتهام جاسوسی کاووس سید امامی  کاووس سید امامی ماجرای کشته شدن کاووس سید امامی در زندان اوین! کشته شدن سیدامامی قتل ماجرای کشته شدن کاووس سید امامی آماده شدن دختر ترامپ برای سالگرد قتل عام مردم ایران بدست یهودیان خودکشی سید امامی قتل در زندان آثار کاووی سید امامی بیوگرافی کاووس سید امامی فعالیت های کاووس سید امامی اتهام جاسوسی کاووس سید امامی

ارسال یک دیدگاه

بازگشت به بالا