مجله تفر یحی آموزشی

جاساز کردن شیشه برای گرفتن رضایت سفر به آلمان Reviewed by Momizat on . جاساز کردن شیشه برای گرفتن رضایت سفر به آلمان زن میانســـال زمـــانی که نتوانـست رضــایت همــسرش را برای سفــر به آلــمان جلـب کنـــد، به انـتـــقــامـــ‌ـگیـری جاساز کردن شیشه برای گرفتن رضایت سفر به آلمان زن میانســـال زمـــانی که نتوانـست رضــایت همــسرش را برای سفــر به آلــمان جلـب کنـــد، به انـتـــقــامـــ‌ـگیـری Rating: 0

جاساز کردن شیشه برای گرفتن رضایت سفر به آلمان

جاساز کردن شیشه برای گرفتن رضایت سفر به آلمان

زن میانســـال زمـــانی که نتوانـست رضــایت همــسرش را برای سفــر به آلــمان جلـب کنـــد، به انـتـــقــامـــ‌ـگیـری عجـــیـبـــی دست زد.

او با الگوبرداری از یک فیـلـــم سینمایــی، شیـشـــه خریـــد و با جاساز کردن آن در خانـه‌اش، شوهرش را به عنوان قاچـاقچی به پلـیـــس معرفی کرد و او را به دردسر انـداخـــت.

به گزارش دیدگا از جام جم، چند روز پیش زنــی با پلــیــس کرج تمــاس گرفت و اعلام کرد شوهر میانـسـالش قاچـاقــچی مواد مخــدر اسـت. او با فروش شیشـه به جوانـ‌ها زنـــدگــی آنــهـا را تباه می‌ــکـــند و از دست او یک محـــله در امان نیـــستـــند. همچـنـیــن شوهرش، او و اعــضـــای خانوادهـ‌ـــاش را کتـــک می‌ـزنـد و تهـــدیـــدبــه مرگ کرده و جانشان در خطـــر است.

ماموران پس از همـاهـنــگـی قضایــی به خانه این زن در یکی ازمـــحـلـهـــ‌ــهــای مرکـزی شهر کرج اعزام شدند. آنهـابـا ورود به خانه، همـــه‌ـجـــا راجست‌وجوکردند تا اینــ‌ـــکـه در جاکفشی خانــه بسـتـــهـــ‌ای یافتـنـد که ماهـرانـــه در میـان کفش‌ـهـا جاســـازی شده بود.

زمـــانـی که بستـه را بازکــردنــد، داخــل آن ۱۰ گرم شیــشه کشــف کردند. در ادامـــه مرد میـانســـال بازداشــت و برای تحــقـیــقات به شعــبه ۱۲ دادیـاری دادسـرای جنایی کرج منــتــقـل شد. اودرجریــان تحقـــیقــات گفـت بیـــ‌ــگـــنــاه است و معتاد نیــســت. این یک پاپوش است و نمـــیــ‌ـــدانــد چه کسـی موادمخـدر را درخانه او جاســـازی کرده تا وی را ایــن چنــین به دردسر بینـــدازد.

با دسـتور قاضی میـثــم حسینـــ‌ـــپور، ماموران تحــقیـــقـات بیـــشتـــری از این مرد کردنـــد. او همچـــنــان درتـحقیــقـات عنوان میــ‌ــکــرد در خرید و فروش موادمـخـــدر نقـــشــی ندارد وموادکـشف شده در خانه اش یک توطئه اســت.

با توجه به اظـهارات این مرد،ماموران با دســتور قضایی به تحــقـــیقات محــلـی پرداختـند که در جریـــان آن معـــلوم شد گفتـه‌ـهـــای این مرد صحت دارد و قاچاقـچی نیســـت و همه همــســایــه‌هـــا او را بهـ‌عـنوان فرد درسـتی در محــله میـ‌شناسـنــد. در تحـــقـیقـات بعـــدی مشــخص شد،ـمدتی بوده که این مرد با همـــسرش دچار اختـــلـاف شده و حتــی مخـــالـــف آن بوده که همــســـرش برای ادامه زنــدگـــی نزد دختـــرشان در آلـــمــان برود.

همـین سرنـخ کافی بود تا ماموران احتــمال دهند ممــکن اســـت در این اقـــدام همسر مرد بازداشـــت شده نقـش داشـته باشــد.

بنابــراین زن میــانسـال برای تحقــیـــقــات به مرکـز پلــیــس احضار شد. او همــچـنان در بازجویی پلـیســی گفـتـــهـــ‌ـــهای قبــلــی‌ـاش را تکـرار میــ‌ــکرد و مدعـــی بود که شوهرش دروغ میـ‌ـگوید. امـــا زمانی که متوجه شد ماموران به وی ظنــیــن شده‌ـــانـــد، چنــد روز پیــش سکوت خود را شکـسـت و اعتراف کرد به قصـــد انتقـــامـ‌ــگیری، شوهرش را به دردسـر انـــداخته اســـت.

متهـم زن به افـــســر تحقـیق گفت: دختر و دامادم در آلـــمــان زنـدگـــی میــ‌ـکنند. من هم قصــد داشتــم برای ادامـه زنـدگـی به آنجا بروم. موضوع را با شوهرم در میان گذاشــتـم که او موافق مهــاجـــرت و ادامه زندگــی من نزد دخترم در آلــمان نبود. همــیــن موضوع باعـــث بروز اختلافـــ‌ـهـایـــی میان ما شد. یک روز به ذهـــنـــم آمــد که با الـــگو گرفـتـن از یک فیلــم سینـمایـی، موادمــخـدر در خانــه‌ــمـان جاســـازی و در تمـــاس با پلـیـــس اعلام کنم که ایـــن مواد متــعلق به شوهرم اســت تا با ایــن کار او بازداشـــت شود و به زنـــدان بیفتد و من هم بتوانم غیـابـــی از وی طلـــاق بگـیـــرم و برای ادامـــه زنــدگی به آلــمـــان بروم.

متـــهـــم زن ادامه داد: سراغ جوانی رفـــتـــم که درمحله مان شیشه میـــ‌ــفروخت. ۴۰۰ هزارتومان به او پرداختم و در برابـــر آن ده گرم شیـــشه از او خریـــدم. آن را داخـــل بسـتـــه‌ای گذاشتـه و در جا کفـــشی خانـــهـ‌ـــمان جاســازی کردم. چند روز بعــد هم با پلـیـــس تماس گرفــتـم و شوهرم را بهـ‌ـعـنوان قاچــاقــچی معــرفـی کردم. گمان نمیــ‌ــکردم این ماجرا لو برود و من به دردسر بیـفتم.

با فاش شدن راز این زن، برای او قرار قانونی صادر و بی‌گـــناهـــی شوهرش مشـــخــص و او آزاد شد.

ارسال یک دیدگاه

بازگشت به بالا