مجله تفر یحی آموزشی

مهلت بخشودگی جریمه دیرکرد جریمه های راهنمایی و رانندگی Reviewed by Momizat on . مهلت بخشودگی جریمه دیرکرد جریمه های راهنمایی و رانندگی معاون حقوقی پلیس راهـنـمایـــی و رانـــندگــی ناجا از بخـشش جریـــمـه دو برابری ناشی از دیرکـــرد پرداخــ مهلت بخشودگی جریمه دیرکرد جریمه های راهنمایی و رانندگی معاون حقوقی پلیس راهـنـمایـــی و رانـــندگــی ناجا از بخـشش جریـــمـه دو برابری ناشی از دیرکـــرد پرداخــ Rating: 0

مهلت بخشودگی جریمه دیرکرد جریمه های راهنمایی و رانندگی

مهلت بخشودگی جریمه دیرکرد جریمه های راهنمایی و رانندگی

معاون حقوقی پلیس راهـنـمایـــی و رانـــندگــی ناجا از بخـشش جریـــمـه دو برابری ناشی از دیرکـــرد پرداخـــت جرایـــم رانــنـــدگــی تا پایان سال ۹۶ خبـر داد.

به گزارش دیدگا سرهـــنـــگ محمــد ترحـــمــی در گفــتگو با ایـــســـنـا در این باره گفت: با تصویب نمایـــنــدگـان مجلـــس جریمــه دو برابری دیـرکــرد جرایـم راننـــدگـی تا پایــان سال ۹۶ مورد بخــشـش قرار گرفت و بر ایــن اســاس از زمان اجـرایـــی شدن بودجـه سال ۹۷ ایـــن بخشودگــیــ‌هـا نیز اعـمـــال شده و رانـــنـــدگــان می‌توانـنـــد تا پایان آذرمــاه سال آیـنــده از ایـن بخشودگـیـ‌ها بهــره‌ــمـــنـــد شوند.

وی با بیان ایـنکه احـــتمـــالـا امــسـال آخـرین سالـــی خواهـــد بود که ایـن بخـشودگی اعمال می‌ــشود، افزود: برابـر ماده ۵ قانون تخلفات رانـنـــدگی پس از جریــمـــه، تا ۶۰ روز مهلـــت برای اعـتـــراض به آن وجود دارد و اگـر فردی طی این مدت دو ماهــه نسـبـــت به پرداخت جریمه خود اقدام نکند جریـــمــهـــ‌ـاش دو برابر خواهد شد.

سرهنــگ ترحمـی با بیــان اینکــه این بخـــشودگی مربوط به اصـــل جریــمه نبود و تنــها جریـــمــه دو برابـری آن بخـــشیده می‌شود، گفــت: جرایـــم الـــصـــاقـی، تســلیـمــی و خودداری‌ـــها جزو جرایمــی است که در حال حاضر مشمول افـــزایــش دو برابــری جریــمه دیــرکرد می‌شود.

معـــاون حقوقی پلــیس راهور ناجـــا با بیـــان ایـنکه ایــن بخـشودگی فعـلـــا اجــرایی نشـــده اســت، درباره زمان اجــرای آن نیـــز گفـــت: با اجـــرایی شدن بودجـــه سال ۹۷ که احـتمالا از سال آیــنـــده است ایـــن بخشودگــیـ‌ـــهــا نیز اعــمـــال خواهـــد شد.

ارسال یک دیدگاه

بازگشت به بالا