مجله تفر یحی آموزشی

اجاره دادن مردان برای آرامش دادن به زنان تنها و افسرده+عکس Reviewed by Momizat on . اجاره دادن مردان برای آرامش دادن به زنان تنها و افسرده+عکس در دنیای امروزی و عصر تکنولوژی همه دنبال کار و تحصیل و فعالیت های اجتماعی هستند و بسیار شاید اتفاق بی اجاره دادن مردان برای آرامش دادن به زنان تنها و افسرده+عکس در دنیای امروزی و عصر تکنولوژی همه دنبال کار و تحصیل و فعالیت های اجتماعی هستند و بسیار شاید اتفاق بی Rating: 0

اجاره دادن مردان برای آرامش دادن به زنان تنها و افسرده+عکس

اجاره دادن مردان برای آرامش دادن به زنان تنها و افسرده+عکس

در دنیای امروزی و عصر تکنولوژی همه دنبال کار و تحصیل و فعالیت های اجتماعی هستند و بسیار شاید اتفاق بیفتند که تنهایی و خلأهای عاطفی به سراغ انسانها بیاید مخصوص خانم ها که نیازهای عاطفی و احساسی بیشتری دارند! لذا یک شرکت سوجو از این احساس نیاز نهایت استفاده را کرده و تجارتی براه انداخته!

اجاره مردان دوست داشتنی و زیبا رو برای ارائه خدمات احساسی و عاطفی!

خانم هایـی که از کمـبود محبت رنـج می برند می توانــنــد از این مردان اجـــاره ای استــفــاده کننـد. به گزارش دیدگا به نقل از ایـران ناز اجاره مردان زیـــبـا توسط زنــان برای رسیــدن به آرامش در یکی از کشورهای پیشرفـــتـــه جهان آغاز شده است. یک شرکـت ژاپـنی برای ایجــاد آرامش در زنان، مردان زیـــبــا و جذاب را به آنان اجـاره می دهــد.

ایـــن شرکت به زنان شاغــلی که شغــل های پر استرسی دارنـــد و گاهـی مجـــبور می شوند در محــل کار گریـــه کنـنـــد, یک مرد زیبا اجــاره می دهد تا اشـک های آنان را پاک کنـند و به ایـــن زنان آرامش دهــنـد.

این مردان که از آنـــها به عنوان درمـانـــگـران گریه یاد می شود, با زنان صحبت های عاطفی کرده و اجـازه می دهــند که راحـــت گریه کنـند و از اســـترس رهـا شوند.

ایـن مردان از سنین مخــتــلـفـی تشکـــیل شده اند و شمـــا بایــد برای اجاره آنها ۶۵ دلار پرداخـت کنــید. ایــن شرکت فعــلا از ۷ مرد تشــکـیـــل شده اســـت و سعـی می کننـــد تنــش را از زنـــان شاغــل دور کنند!

ارسال یک دیدگاه

بازگشت به بالا