مجله تفر یحی آموزشی

از خواص فوق العاده موزهای سیاه شده و کهنه چه میدانید؟ Reviewed by Momizat on . از خواص فوق العاده موزهای سیاه شده و کهنه چه میدانید؟ موز یکـی از میوه های پر خاصــیت اسـت که ممـلو از پتاســیـــم بوده و برای تقویت ماهیچـه ها ضروریســت . برخی از خواص فوق العاده موزهای سیاه شده و کهنه چه میدانید؟ موز یکـی از میوه های پر خاصــیت اسـت که ممـلو از پتاســیـــم بوده و برای تقویت ماهیچـه ها ضروریســت . برخی Rating: 0

از خواص فوق العاده موزهای سیاه شده و کهنه چه میدانید؟

از خواص فوق العاده موزهای سیاه شده و کهنه چه میدانید؟

موز یکـی از میوه های پر خاصــیت اسـت که ممـلو از پتاســیـــم بوده و برای تقویت ماهیچـه ها ضروریســت . برخی از مردم فکـر میـکـننـــد اگر موز بمـــاند و بر روی پوست ان لکـه های قهوه ای و سیاه ظاهــر شود آن موز دیگر مرغوب نیست و از خریــد آن اجتـنــاب میـــکنـنــد در حالیـــکـه در این حالـــت موز بیشتـــرین خاصـــیت ضد سرطانی خود را دارد .

بسیاری از کارشنــاســان و پزشکـــان تغـذیـه بر سر اهـــمیت موز و به طور کلـی میوه ها متـــفق الــقول هســتـند البـــته بایـــد بدانـیــد که خواص موز با تغیــیــر رنـــگ پوست تغییـــر می کند.

موز از میوه هایـــی است که پر از پتاسیــم و منیـــزیــم و ویتـــامــین های آ، ب و ث اســـت.

بسیـاری از کارشـــنــاسان و پزشــکـان تغـــذیه بر سر اهـــمـــیت موز و به طور کلی میوه ها متـــفـــق القول هستند الــبـــته بایـــد بدانــیـــد که خواص موز با تغــیــیـــر رنــگ پوست تغـیـــیر می کنـــد.

موز سبـــز: حاوی شکر به مقــدار بسیـــار ناچـیــز است که در کاهش وزن می تواند مفید باشــد و علـاوه بر این دارای مواد ضد اکســیـــد شدن و پر از باکتـری پروبیوتیک اســت که برای دســتگـاه هاضــمــه و روده ها بسیـــار مفــیـــد است. همـچـنیـــن موز سبز در جذب مواد غذایی به شکــل بهتـر کمـک می کند.

موز زرد: حاوی شکــر به میــزان بالـا اسـت لذا برای کســـانــی که بیمـاری های قنـــد دارند منـــاسب نیــست امـا در عین حال برای بقیه مردم یک وعده غذایـی سبــک و غنـــی اســت.

موزی که روی آن نقــطــه های قهوه ای وجود دارد و نشـــانـه رسیــده بودن آن اســـت حاوی میــزان بالایـــی از ماده TNF اسـت که علـــیــه سرطان عمــل می کنــد و مانـع از رشد و گســتـرش سلول های سرطـــانــی می شود.

همـچـنـین موز «سیــاه شده» که بســیـار رسیــده باشد در مقابـلــه با سلولهـــای غده های سرطانـی و متوقف ساختـــن رشد و گســترش شان مفـــید اسـت.

 

منبع: ایران ناز

 از خواص فوق العاده موزهای سیاه شده و کهنه چه میدانید؟ خواص موز فوائد موز سیاه موز مونده موز کهنده فوائد موز کهنه مضرات موز کهنه خواص موزی که سیاه شده خواص موز سیاه و مونده موز چه خواصی دارد خواص موز تازه موز تازه یا موز کهنه موز سیاه یا موز زرد آموزش آش سنتی فوق العاده برای تعادل مزاج شما ویتامین های موز سیاه شده  از خواص فوق العاده موزهای سیاه شده و کهنه چه میدانید؟ خواص موز فوائد موز سیاه موز مونده موز کهنده فوائد موز کهنه مضرات موز کهنه خواص موزی که سیاه شده خواص موز سیاه و مونده موز چه خواصی دارد خواص موز تازه موز تازه یا موز کهنه موز سیاه یا موز زرد آموزش آش سنتی فوق العاده برای تعادل مزاج شما ویتامین های موز سیاه شده

ارسال یک دیدگاه

بازگشت به بالا