مجله تفر یحی آموزشی

نوشبه های گازدار با دلسترها چه فرقهایی دارند؟ Reviewed by Momizat on . نوشبه های گازدار با دلسترها چه فرقهایی دارند؟ علاقه به نوشابه ها و نوشیدنی های گازدار در بسیار از آدمها هست ولی حقیقتا چقدر از مضرات و مشکلاتی که ممکن است برای نوشبه های گازدار با دلسترها چه فرقهایی دارند؟ علاقه به نوشابه ها و نوشیدنی های گازدار در بسیار از آدمها هست ولی حقیقتا چقدر از مضرات و مشکلاتی که ممکن است برای Rating: 0

نوشبه های گازدار با دلسترها چه فرقهایی دارند؟

نوشبه های گازدار با دلسترها چه فرقهایی دارند؟

علاقه به نوشابه ها و نوشیدنی های گازدار در بسیار از آدمها هست ولی حقیقتا چقدر از مضرات و مشکلاتی که ممکن است برای شما ایجاد کند خبر دارید؟

ایــنـکـه خیـــلـــی از افـــراد بجـای نوشابـــه از دلــســتـــر استفـــاده میکـنــنـد تا حدودی کار درســـتـی است. کســـانـی که در برنـــامه غذایی خود آب و غذا به اندازه کافـــی مصــرف می کنـند تا جایـی که ممـــکـن است ماءالشعـیـــر نیز ننوشند.

آزیتـــا حکمت دوست با اشـــاره به فوایـــد و مضـــرات دلـسـتر اظـــهـار داشـــت:گاز دلــسـتـر باعــث مشـــکلــات گوارشــی، الـتهاب و رفـلـاکـــس معـده می شود، شیـریـنـــی آن چاق کنـنـــده و یکی از عاملـــان پوسیـــدگی دنـــدان است.متــخـــصــص تغــذیــه دانــشـــگاه علوم پزشــکی شهـــیــد بهــشـتی با اشــاره به ایـنـکه طعـــم های دلستـر مصـنوعی اســت، افــزود:توصیـه می شود دلـســـتر بدون طعـــم و بدون شیریــنی مصــرف شود. حکــمــت دوست عنوان کرد:

دلـــسـتــر از نوشابه بهتــر اسـت با ایـــن تفاوت که دلسـتــر دارای ویتــامــیـــن ث و گروه ویتــامین ب و برای دفع سنـــگ کلــیــه مفید اســـت، در حالـیـــکه نوشابه جذب کلـــیه را مخــتل می کند،چاق کننده است، فسفر بالــایـی دارد، کلـسیم را دفـــع می کنــد و باعــث پوکی اســتخوان می شود، همـچـنیــن نوشابـــه مشکی از زرد مضرتر است.نوشابـــه و دلــســـتــر

نوشابه مشـــکی از زرد مضــرتـــر اسـت

ایــن اســتـــاد دانشــگاه علوم پزشــکـــی شهـــیــد بهــشتــی گفـــت:اگــر نوشابـــه بلافاصــه بعد از غذا نوشیـــده نشود کلــســـیـم بدن را دفع نمــی کنـــد. حکمـت دوست توصیـه کرد:کسـانی که در برنامه غذایی خود آب و غذا به انـدازه کافـی مصـرف می کنـنـــد تا جایــی که ممکن اســـت ماءالـــشعیــر ننوشند.

 

 نوشبه های گازدار گازدار با دلسترها چه فرقهایی دارند؟ نوشابه های گازدار دلسترهای گازدار نوشابه های مضر مضرات نوشابه های گازدار نوشابه ها با شما چکار می کند؟ دلسترها هم ضرر دارند؟ ویتامین های دلسترها نوشابه ها با شما چکار میکند؟  نوشبه های گازدار گازدار با دلسترها چه فرقهایی دارند؟ نوشابه های گازدار دلسترهای گازدار نوشابه های مضر مضرات نوشابه های گازدار نوشابه ها با شما چکار می کند؟ دلسترها هم ضرر دارند؟ ویتامین های دلسترها نوشابه ها با شما چکار میکند؟

ارسال یک دیدگاه

بازگشت به بالا