مجله تفر یحی آموزشی

ادعای فضایی جوان متجاوز در برابر قاضی! Reviewed by Momizat on . ادعای فضایی جوان متجاوز در برابر قاضی! جوانی که مزاحم دختر جوان شده بود در برابر قاضی ادعای عجیبی را مطرح کرد تا بتواند از چنگال قانون فرار کند! مرد جوان که به ادعای فضایی جوان متجاوز در برابر قاضی! جوانی که مزاحم دختر جوان شده بود در برابر قاضی ادعای عجیبی را مطرح کرد تا بتواند از چنگال قانون فرار کند! مرد جوان که به Rating: 0

ادعای فضایی جوان متجاوز در برابر قاضی!

ادعای فضایی جوان متجاوز در برابر قاضی!

جوانی که مزاحم دختر جوان شده بود در برابر قاضی ادعای عجیبی را مطرح کرد تا بتواند از چنگال قانون فرار کند!


مرد جوان که به اتهام آزار و اذیت زنـــی جوان بازداشت شده، با انــکار جرم خود مدعی شد، چون با شاکی ازدواج نکـرده او ایـن سنــاریوی دروغیـــن را اجـرا کرده است.

به گزارش دیدگا از جام جــم، اوایل دی امســـال زنــی جوان با حضوردر اداره 16 پلیس آگـاهـــی تهـــران ازمـرد جوانـــی به اتهـــام آدمـــ‌ربایــی و آزار و اذیـت شکـایت کرد.

شاکی به افـــســر تحقیـــق گفـت: چنـــد روز پیش به عنوان مسافر سوار خودروی پرایـــدی شدم‌. راننده بعـد از عبور از چند خیــابان مدعــی شد در خیابــان جلویی تصــادف شده و می‌ــخواهـــد از خیابان دیگـری برود‌. به گفــتــه رانـنده اعـتمــاد کردم تا ایـن که او به سمـــت خارج از شهر حرکت کرد. زمانــی که به ایـن رفتــارش اعـتــراض کردم او چاقویی را که در جیبـش بود بیرون آورد و مرا تهـدیــد کرد اگـر فریـــاد بزنم، جان مرا خواهـــد گرفـت. ترسیدم و بناچــار سکوت کردم. بعــد از طی مسافـتــی مرا از خودرو به زور پیاده کرد، هرچه التـماس و گریه کردم بیــ‌ـفایـــده بود. او مرا مورد آزار و اذیــت قرار داد.

شاکــی ادامه داد: مرد شیـــطـــانــ‌ صفت مرا با خود برد و بعـــد ازطی مســافــتـی از خودروی در حال حرکـــت بیرون انداخت و گریختـ‌. در آن موقع فقط توانـســتم چنـــد شمـــاره از پلاک خودرو را به خاطر بسپـــارم.

با شکـایــت زن جوان، تحــقیقــات پلــیـــســـی برای شناسایـــی و دستگیری مرد آزارگـر در حالی آغــاز شد که مشخصـات خودروی او و تصویر چهـرهــ‌ــنگــاری شدهــ‌اش در اخـــتـــیـــار گشــت‌ـهــای انــتـظامـی قرار گرفت.

جست‌وجوها ادامه داشت تا ایــن که با گذشــت یک ماه از ایـن ماجـرای تلخ، ماموران یکـشـــنبه خودروی مورد نظــر را در یکـی از محـلـهـ‌ـهای جنوبی تهــران متوقف و رانـــنـــده جوان آن را بازداشــت کردند.

او با انتـــقال به دادسرای جنایـــی تهـــران مورد تحــقــیـــقـــات قرار گرفـــت و اظهارات عجیبــی را مطــرح کردوگفت: شاکی دروغ میـ‌ـــگوید من او را می‌ـشـــناســـم با وی مدتـــی دوست بودم. او را مورد آزار و اذیت قرار ندادهــ‌ام. با او سه سال پیش در یک مهـمانی آشنا شدم و ارتـبــاطمــان شکــل گرفـتـــ‌. ما به یکـدیگر علاقهــ‌ـمند شده بودیــم و حتـی می‌خواسـتـیـــم با هم ازدواج کنـیــم. خانوادهـ‌ـــام از ایــن ماجـــرا باخبر بودنــد و بارهــا او را برای دیدن خانوادهــ‌ــام به خانــه برده بودم.

ایـن اواخــر به خاطـــر مشــکــلــاتـی از ازدواج با او منـــصـرف شدم. دیگــر از او خبــری نداشتـــم تا ایـــن که پلـیـــس خودرویم را در خیابــان متوقف کرد و بازداشت شدم‌. پس از دســـتگیری تازه فهمــیـــدم از من شکـــایــت کرده است. من نقــشی در ربودن و آزارو اذیت او نداشتم. شاکـــی با این شکایـت دروغین قصــد انـــتــقـــامـــگیــری دارد.

متهـــم جوان با قرار قانونی برای ادامــه تحــقــیـقـات به اداره 16 پلـــیـس آگـــاهـی تهران منتقل شد و تحقیـقـات از وی ادامـــه دارد.

ارسال یک دیدگاه

بازگشت به بالا