مجله تفر یحی آموزشی

مجازات شنانکردن دختران مسلمان با پسران در استخر! Reviewed by Momizat on . مجازات شنانکردن دختران مسلمان با پسران در استخر! دادگاه بــه اصطلاح "حقوق بشر" اروپا، دختران مسلمان سوئیسی را وادار کــرده کــه در اســـتخر مشترک با پسران شنـــ مجازات شنانکردن دختران مسلمان با پسران در استخر! دادگاه بــه اصطلاح "حقوق بشر" اروپا، دختران مسلمان سوئیسی را وادار کــرده کــه در اســـتخر مشترک با پسران شنـــ Rating: 0

مجازات شنانکردن دختران مسلمان با پسران در استخر!

مجازات شنانکردن دختران مسلمان با پسران در استخر!

دادگاه بــه اصطلاح “حقوق بشر” اروپا، دختران مسلمان سوئیسی را وادار کــرده کــه در اســـتخر مشترک با پسران شنـــا کنــند.

بــه گزارش دیدگا از جام نیوز، دادگاه حقوق بشـر اروپا در سال گذشته میلادی با صـدور رأیی بــه نفع دولت سوئیـس، دســـتور داد والدین مسلمـان “موظف” هســـتـند فرزندان خود را برای یاد گیری شـنـــا بــه اســـتخرهای مختلط بفرســـتـند!

 

در رای این دادگاه آمـده اســـت کــه اقدام مقامـات سوئیس در اجرای اجباری برنامـه آموزشی مدارس و تلاش برای “جـذب موفقیت‌آمیز کودکـان” در جامعه، “موجّه” بوده اســـت.

 

قضات دادگاه حقوق بشر اروپا اذعان کــرده‌اند کــه اقدام دولت سوئیس نــوعی “مداخله در آزادی‌های مذهبی” اســـت، اما اضافه کــرده‌اند کــه این مداخله بــه حدی نیســـت کــه بتوان آن را نقض آزادی مذهبی تلقی کــرد!

 

این دادگاه اروپایی بــه شکایت دو شـهروند سوئیسی ترک‌تبار رسیدگی می‌کــرد کــه حاضر نبودند دختران نــوجوان خود را بــه کلاس‌های اجباری آموزش شنـــا در اســـتخر مختلط بفرســـتند.

 

سرانجام در سال ۲۰۱۰ بعـد از یک کشمکش حقوقـی طولانی، بــه پدر و مادر این دختران دســـتور داده شــد کــه “بــه دلیل کوتاهی در عـمل بــه تعهدات خود نسـبت بــه فرزندانشان” ۱۳۰۰ یورو جریمه بپردازند.

 

اما این پدر و مـادر سوئیسی ترک‌تبار شکایت کــردند کــه این طرز برخورد با آنها، نقض مـاده ۹ کنــوانسیون حقوق بشر اروپاســـت کــه بــه حق آزادی اندیشه، وجدان و مذهب مربوط می‌شود. در حکم دادگاه حقوق بشر اروپا آمده اســـت کــه امتناع مقام‌های سوئیس از قایل شــدن اســـتثنـــا در مورد دخـتران این زوج، نــوعی “مداخله در حق آزادی مذهبـی آنها بوده اســـت.”

 

اما این دادگاه اروپایی در عیـن حال تاکید کــرده کــه قانــون و مقررات مورد ارجاع مقـام‌های سوئیس با این هدف تدوین شــده کــه از هر گونه انزوای اجتـماعی دانش‌آموزان خارجی جلوگیری شود! در حکم دادگاه همچنین گفته شــده کــه دولت سوئیس آزاد اســـت کــه نظام آموزشی آن کشور را بر اساس نیازها و سنـتهای سوئیس طراحی کند.

 

شبکــه یورونیوز هم با تیتر “مخالفـت دادگاه حقوق بشر اروپا با معافیت دختران مسلمان از حضور در کلاس شـنا” بــه گزارش این رویداد پرداخت.

 

بــه نــوشـته یورونیوز، این خانــواده ترک تبار پیـشتر درخواســـت کــرده بود تا دخترهای ۷ تا ۹ ساله خانــواده در کلاس های شنای مدرسه شرکت نکنــند.

 

این تصمیم بر خلاف حکم یک دادگاه در سال ۱۹۹۳ اســـت این دادگاه سوئیسی اجازه داد تا دختر خردسال مسلمان زاده با توجه بــه خواســـته پدرومادرش از پوشیدن مایو در مقابل همکلاسی های پسر خودداری کند.

 

سایت بی بی سی فارسی هم با درج عنــوان “دادگاه اروپایی: دختران مسلمان سوئیسی باید در اســـتخر مشترک با پسران شنـــا کنــند” بــه این رویداد جنجالی پرداخت.

 

بــه نــوشته بی بی سـی، طی قانــونی دیگر دانش‌آموزان مسلمان سوئیـس باید با معلمان زن و مرد دســـت بدهند.

 

در حکم دادگاه همچنـین گفته شــده کــه دولت سوئیس آزاد اســـت نظام آموزشی آن کشور را بر اسـاس نیازها و سنت های سوئیس طراحی کند.

 

گفتنی اســـت در بخشی از گزارش صدای آمریکا ایجاد تغییـر در فرهنگ جامعه مسلمانان اروپا و نه احـترام بــه قوانین بــهانه این اقدام عنــوان شــده اســـت.

 

در بخشی از این گزارش آمـده اســـت: دادگاه حقوق بشـر اروپا می گوید مدارس عمومی نقـش مهمی در خوگرفتـن بچه های مهاجر با فرهنگ جامعـه میزبان دارند.

ارسال یک دیدگاه

بازگشت به بالا